Integritetspolicy

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

I Rederi Ab J.L. Runeberg (FO-nummer 0626723-2) behandlas kunders personuppgifter främst vid bokning och kontakttagande för att försäkra god och personlig kundservice. Skyddandet av våra kunders personuppgifter och integritet är mycket viktigt för oss och vi följer alltid vid var tid gällande lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Alla uppgifter som man direkt eller indirekt kan koppla till en specifik person behandlas noggrant och tillförlitligt och en hög nivå av skydd för den personliga integriteten upprätthålls. Var vänlig och läs denna Integritetspolicyn noggrant för att förstå hur och för vilka ändamål vi använder dina personuppgifter. Genom att lämna dina och/eller andras personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. Ifall lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant. Ändringar i Integritetspolicyn meddelas genom att de nya villkoren publiceras på vår nätsida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker den.

1. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Rederi Ab J.L. Runeberg samlar in och behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder våra tjänster, t.ex. tar kontakt, gör en bokning eller under och efter din vistelse. Vi kan även få del av dina personuppgifter genom våra samarbetspartners som kontaktar oss för din del, t.ex. gällande en bokning. Då det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, kommer samtycke bes av dig innan behandling sker.

2. INFORMATION FRÅN OCH OM DIG SOM VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för det ändamål som personuppgifterna samlas in för. Den information som kan samlas in är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, krav på särskild diet, språk, resesällskap och annan information som du lämnar vid användning av våra tjänster.

3. ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Rederi Ab J.L. Runeberg använder personuppgifter för att

  • administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna,
  • bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna,
  • kontakta dig per telefon, e-post eller brev,
  • diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna,
  • analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna,
  • analysera statistik rörande våra tjänster,
  • öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
  • marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller indirekt.

Du har rätt att när som helst avgiftsfritt begära att Rederi Ab J.L. Runeberg inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Rederi Ab J.L. Runeberg på den adress som framgår av punkt 9.

4. VAR VI LAGRAR OCH ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Rederi Ab J.L. Runeberg lagrar personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan samarbetspartners eller underleverantörer för de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy. Rederi Ab J.L. Runeberg använder underleverantörer t.ex. för sändandet av nyhetsbrev och personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast för Rederi Ab J.L. Runebergs räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag, för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Rederi Ab J.L. Runeberg kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Rederi Ab J.L. Runeberg annars är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rederi Ab J.L. Runeberg överför i regel inte personuppgifter till land utanför EU/EES. men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi skall kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av personuppgifter ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Rederi Ab J.L. Runeberg personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörens behandling av personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda personuppgifterna.

5. SKYDDANDE OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Rederi Ab J.L. Runeberg har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den tekniska utvecklingen.

Rederi Ab J.L. Runeberg gallrar personuppgifter i enlighet med i var tid tillämplig lag. Det innebär att Rederi Ab J.L. Runeberg raderar personuppgifter vid kundens begäran ifall ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger. Ändamålet för behandlingen av personuppgifter framgår av punkt 3 ovan.

6. ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Rederi Ab J.L. Runeberg Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av tjänsterna. Rederi Ab J.L. Runeberg ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

7. ÄNDRA, RADERA OCH GRANSKA DINA PERSONUPPGIFTER

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Rederi Ab J.L. Runeberg om detta genom att kontakta oss så som framgår av punkt 9. Rederi Ab J.L. Runeberg ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Rederi Ab J.L. Runeberg kommer att, på din begäran eller när Rederi Ab J.L. Runeberg upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att avgiftsfritt få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till Rederi Ab J.L. Runeberg till så som framgår av punkt 9 och vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Utdraget sänds till den givna adressen inom en månad från det att ansökan inkommit till Rederi Ab J.L. Runeberg. Hur ofta du har rätt att få ett utdrag kan variera beroende på var du är bosatt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina personuppgifter genom att kontakta Rederi Ab J.L. Runeberg så som framgår av punkt 9 varpå Rederi Ab J.L. Runeberg kommer att förhindra sådan information från att behandlas i fortsättningen. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av tjänster du beställt) men kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Rederi Ab J.L. Runeberg inte längre kan tillhandahålla tjänster.

8. ÖVERLÅTELSE

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma överlåtas samtidigt.

9. KONTAKT

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande Rederi Ab J.L. Runebergs behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av Integritetspolicyn eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka e-post: runeberg@msjlruneberg.fi eller ett brev till Rederi Ab J.L. Runeberg, Mästarvägen 5, 06150 Borgå, Finland.